Islamya Anjuman Amsterdam - Ahle-Sunnah Wal-Jama'a Hanafi


Ga naar de inhoudsopgave

Uitleg soerah Al-Mulk

Islam

ISLAM
Op deze pagina zult u wetenswaardige artikelen vinden die het lezen waard zijn.

Tafsier Soerah Al-Mulk met de Korantekst.


Tafsier (uitleg) van soerah Al-Mulk


67. De Dominie (Al-Mulk)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Gezegend is Hij in Wiens hand het Koninkrijk is en Die macht heeft over alledingen.
2. Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wieonder u zich het beste
gedraagt; en Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.
3. Hij Die de zeven hemelen opeenvolgend heeft geschapen. Gij kunt geen tekortzien in de schepping
van de Barmhartige. Kijk dan nog eens; ziet gij een enkel gebrek?
4. Kijk dan weer eens en dan nog eens, uw blik zal vermoeid en verzwakt tot uterugkeren.
5. En voorwaar, Wij hebben de naastbije hemel met lampen versierd, Wij hebbenhem tot een middel
gemaakt om de satans te verdrijven en voor hen hebben Wij de straf van hetrazende Vuur bereid.
6. En voor degenen die niet in hun Heer geloven is de straf der hel (bereid), endit is een slechte
bestemming.
7. Wanneer zij er in worden geworpen, zullen zij haar van woede horen zieden.
8. Zij zal bijna barsten van woede. Telkens als een groep er in geworpen wordt,zullen de bewakers er
van (der hel) hun vragen: “Kwam er geen waarschuwer tot u?”
9. Zij zullen zeggen: “Zeker, de waarschuwer kwam tot ons, maar wij verwierpenhem, en zeiden: “Allah
heeft niets geopenbaard; gij verkeert slechts in grote dwaling.”
10. En zij zullen zeggen: “Indien wij maar geluisterd hadden en ons verstandhadden gebruikt, zouden
wij ons niet onder de bewonerg van het laaiende Vuur bevinden.”
11. Dan zullen zij hun zonden bekennen; maar de bewoners van het Vuur zijn verre(van genade).
12. Waarlijk, degenen die hun Heer in het verborgene vrezen, zullen vergiffenisen een grote beloning
ontvangen.
13. Hetzij gij uw woorden verbergt of openbaar maakt, Hij weet, wat in (uw)binnenste is.
14. Zou Hij Die schiep niet alles weten? Hij is Aldoordringend, Alkennend.
15. Hij is het Die de aarde aan u onderworpen heeft; wandelt dus op haar padenen geniet van haar
gaven. En tot Hem zal de Opstanding zijn.
16. Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemel is, dat Hij u niet zal doenverzwelgen als de aarde
plotseling begint te schudden?
17. Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemel is, dat Hij niet tegen u eenorkaan zal zenden? Dan zult
gij weten, hoe (mijn) waarschuwing was.
18. En voorzeker loochenden zij die vňňr u waren ook (de boodschap). Hoe(ernstig) was dan Mijn
afkeuring!
19. Hebben zij de vogelen niet boven hun (hoofden) gezien, die hun vleugelsuitspreiden en in-
eenvouwen? Niemand behalve de Barmhartige houdt ze tegen, waarlijk, Hij zietalle dingen.
20. Waar is uw leger dat u buiten Allah om zou kunnen helpen? De ongelovigenzijn omhuld door
bedrog.
21. Of wie is er die voor u wil zorgen indien Hij Zijn voorziening terughoudt?Neen, zij volharden in
opstandigheid en afkerigheid.
22. Is hij die gebogen loopt, beter geleid of hij die rechtop het rechte padbewandelt?
23. Zeg: “Hij is het, Die u schiep, en u oren, ogen en hart gaf; weinig dankbetuigt gij er voor.”
24. Zeg: “Hij is het Die u vermenigvuldigt op aarde en tot Hem zult gij bijeenverzameld worden.”
25. En zij zeggen: “Wanneer zal deze belofte vervuld worden, als gij de waarheidspreekt?”
26. Zeg: “De kennis daarvan ligt alleen bij Allah en ik ben slechts eenduideliike waarschuwer.”
27. Maar als zij de straf van nabij zullen zien, zal het gezicht der ongelovigenzich verduisteren en er zal
gezegd worden: “Dit is wat gij placht te vragen.”
28. Zeg: “Vertel mij, indien Allah mij en degenen die met mij zijn, zouvernietigen – veeleer zal Hij ons
genadig zijn – wie zal de ongelovigen tegen een pijnlijke straf kunnenbeschermen?”
29. Zeg: “Hij is de Barmhartige, in Hem geloven wij en in Hem stellen wij onsvertrouwen. En gij zult
weldra weten wie in klaarblijkelijke dwaling verkeert.”
30. Zeg: “Vertel mij, indien uw water diep in de aarde wegzakt, wie zal u danhelder stromend water
kunnen brengen?”

Copyright © 2019 Islamya Anjuman Amsterdam
IBAN rekeningnr. NL36ABNA0445626836 t.n.v. Islamya Anjuman
Alle rechten voorbehouden
Ahle Sunnat Wal Djamaat


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu