Islamya Anjuman Amsterdam - Ahle-Sunnah Wal-Jama'a Hanafi


Ga naar de inhoudsopgave

De 5 zuilen

Islam

ISLAM
Op deze pagina zult u wetenswaardige artikelen vinden die het lezen waard zijn.

Mocht u een inbreng willen hebben met een artikel op deze pagina neemt u dan contact op met IAA.

De vijf zuilen van de Islam

De Islam is gebaseerd op vijf zuilen. Dit is het fundament waarop het islamitische geloof rust. Deze zijn het geloof in Allah zelf (de Shahada), het gebed (Salaat), de armenbelasting (Zakaat), het vasten (Ramadan) en de bedevaart (Hadji).

Het geloof (Shahadah)

“Er is geen god dan Allah en Muhammad (vrede zij met hem) is de boodschapper van Allah”. Deze getuigenis wordt de shahadah genoemd. De shahadah bestaat uit twee delen. In het Arabisch wordt het eerste deel uitgesproken als Laa ilaha’ illa llah – “Er is geen ander god dan Allah” en het tweede deel is Muhammadur rasoellallah – “Muhammad is de boodschapper van Allah”. Dit is de essentie van de Islam.

Het gebed (Salaat)

Salaat is de naam voor de verplichte gebeden die vijf maal daags moet worden voldaan, dit is tevens een directe band tussen gelovige en Allah. Er is geen hiërarchische autoriteit in de Islam en er zijn geen priesters, dus het gebed kan worden uitgevoerd en geleid door elk persoon in een gemeente die de Koran of een gedeelte van de Koran kent.

Het gebed bevat verzen van de Koran en wordt gereciteerd in het Arabisch. Dit is de taal van de Openbaring, smeekbeden kunnen in de moedertaal worden opgezegd.

De vijf verplichte gebeden zijn verspreid over een etmaal.

De tijden hiervan zijn vastgesteld. Deze gebeden dienen te worden volbracht op de volgende tijden: voor zonsopgang, in de middag, in de namiddag, na zonsondergang (zonlicht moet nog zichtbaar zijn) en in de avond. Alhoewel het aangeraden is om in een moskee te bidden, is het ook mogelijk om overal te bidden, mits de plaats rein is. Alle gebeden dienen met het gezicht richting Mekka uitgevoerd te worden.

De armenbelasting (Zakaat)

Eén van de belangrijkste principes in de Islam is dat alles aan Allah toebehoort. Zelfs het leven van elk individu is geleend van Allah. Het woord zakaat betekent reiniging en groei. Onze bezittingen worden gereinigd door een klein gedeelte ervan te doneren aan de behoeftigen. De bezittingen die wij doneren zullen wij in veelvoud terug krijgen van Allah. Elke Moslim berekent zijn zakaat individueel. Het zakaat wordt berekend door elk jaar twee en een half procent te nemen van het eigen vermogen. Een persoon mag ook net zoveel geven als hij of zij wil. Dit wordt ‘Sadaqa’ genoemd.

Het vasten ( Ramadan)

Elk jaar in de maand Ramadan, moeten de Moslims van de dageraad tot zonsondergang vasten. Gedurende deze periode moet men zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap. Het vasten dient te gebeuren vanaf de pubertijd, eerder is ook toegestaan. Degenen die ziek of op reis zijn en vrouwen die zwanger zijn mogen hun vasten uitstellen, menstruerende vrouwen mogen niet vasten. Het gemiste aantal dagen moet op een ander tijdstip in het jaar worden ingehaald. Indien men geestelijk en lichamelijk niet in staat is dit in te halen, is men verplicht voor elk gemiste dag een behoeftige persoon te voeden.

Het vasten dient om onze wil tot het goede sterk te maken en kweekt bij ons zelfbeheersing aan, waardoor ons karakter goed gevormd wordt. Het vasten is gunstig voor de gezondheid en een methode om het eigen lichaam te reinigen/zuiveren. Doordat men zichzelf voor een korte periode uitzondert van de comfortabele levenswijze, zal men bewuster denken aan diegenen die honger lijden en de waarde van het leven waarderen, waardoor zijn geloof in Allah sterk zal toenemen.

De bedevaart (Hadji)


De jaarlijkse bedevaart naar Mekka, de Hadj, is een verplichting voor diegenen die lichamelijk en financieel in staat zijn om de Hadji uit te voeren. Jaarlijks gaan er ruim twee miljoen mensen, afkomstig uit de hele wereld, naar Mekka. Deze gebeurtenis biedt een unieke mogelijkheid om verschillende volkeren te ontmoeten. Alhoewel Mekka continu bezocht wordt, begint de eigenlijke Hadj in de 12e maand van de islamitische kalenderjaar. De Pelgrims hebben een speciale kledingdracht (Ihraam); simpele kleding die geen onderscheid maakt tussen klassen en cultuur zodat iedereen die de bedevaart verricht gelijk is voor Allah. Het verrichten van zeven omgangen rond de Ka’aba wordt Tawaaf genoemd.

Ook moet er zeven keer tussen de gebergten Safa en Marwa gelopen worden en moet er om vergiffenis worden gevraagd in Arafat. Dit herinnert de mens aan het laatste oordeel. Het inachtnemen van Woeqoef (verblijf) in Arafat, het verrichten van Tawaaf om de Ka’aba, overeenkomstig de voorgeschreven wetten, wordt Hadj genoemd.


Copyright © 2019 Islamya Anjuman Amsterdam
IBAN rekeningnr. NL36ABNA0445626836 t.n.v. Islamya Anjuman
Alle rechten voorbehouden
Ahle Sunnat Wal Djamaat


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu